Kursplan för Tillämpad ekosystemekologi

Applied Ecosystem Ecology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG305
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2010
 • Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt. 2) 60 p/90 hp biologi. I båda fallen dessutom Ekologi MN1 eller Limnologi MN1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen bygger vidare på studenternas kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser i ekologi eller limnologi och syftar till att förmedla ett självständigt och källkritiskt arbetssätt för framtida arbetslivsverksamhet eller forskning med hållbar utveckling som övergripande mål.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • övergripande förklara struktur och funktion hos akvatiska och terrestra ekosystem, samt interaktioner dem emellan, ur ett avrinningsområdesperspektiv samt motivera användning av avrinningsområden som bas för naturvård, miljöskydd och övrig samhällsplanering

 • redogöra för EUs vattendirektiv, och hur vattenfrågor hanteras även utanför Europa

 • handha GPS-utrustning och använda ett geografiskt informationssystem uppbyggt i programpaketet ArcGIS

 • självständigt planera, motivera och genomföra provtagning och analys för monitoring av vattenkvalitet i ett avrinningsområde, samt utvärdera erhållna resultat

 • förklara och skilja mellan olika former av antropogen påverkan på akvatiska system samt använda detta i naturvärdes- och skadebedömningar av sjöar och vattendrag

 • kritiskt granska och kommunicera teorier, komplexa problem och forskningsresultat

Innehåll

Tillämpad ekosystemekologi
Kursen behandlar avrinningsområden ur ett integrerat ekosystemperspektiv, och följande moment ingår:


 • Det hydrologiska kretsloppet och vatten som transportör av olika substanser

 • Definition och identifiering av avrinningsområden, från kartmaterial och i fält

 • Flödesanalyser av olika substanser i avrinningsområden

 • Avrinningsområdesbaserade ekosystems struktur och funktion, interaktioner mellan terrestra och akvatiska delsystem

 • Global kolomsättning och klimatförändringar

 • Påverkade vs naturliga system. Effekter av olika markanvändning på hydrologiska, kemiska och biologiska processer i mark och vatten

 • Skador på akvatiska ekosystem i form av fysiska ingrepp (dikning, sjösänkning, kanalisering), föroreningar (eutrofiering, försurning, farliga ämnen), introduktion av främmande arter, och exploatering av artpopulationer

 • Fallstudier för bedömning av Natura 2000-objekt

 • Muntliga och skriftliga redovisningar samt grupparbete ingår i kursen


GIS-träning
Arbetsövningar med användning av datorprogrammet ArcGIS, till stor del integrerat i övriga kursmoment. Ett individuellt GIS-projekt ingår också.

Litteraturseminarium
Vattenhantering och vattenvård i svenskt, europeiskt och internationellt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten. Deltagande i seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Tillämpad ekosystemekologi 8 hp; GIS-träning 5 hp; Litteraturseminarium 2 hp
Examination av den tillämpade ekosystemekologin sker löpande genom skriftliga rapporter, muntliga presentationer och/eller diskussionsseminarier under kursens gång.

Examination av GIS-momentet sker genom inlämningsuppgifter samt genom en enskild arbetsuppgift där studenten producerar och redovisar ett arbete där en GIS-karta ingår.
Litteraturseminariet fordrar aktivt deltagande i diskussionerna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.