Kursplan för Tillämpad ekosystemekologi

Applied Ecosystem Ecology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG305
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen bygger vidare på studenternas kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser i ekologi eller limnologi och syftar till att förmedla ett självständigt och källkritiskt arbetssätt för framtida arbetslivsverksamhet eller forskning med hållbar utveckling som övergripande mål.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • övergripande förklara struktur och funktion hos akvatiska och terrestra ekosystem, samt interaktioner dem emellan, ur ett avrinningsområdesperspektiv samt motivera användning av avrinningsområden som bas för naturvård, miljöskydd och övrig samhällsplanering
 • redogöra för EUs vattendirektiv, och hur vattenfrågor hanteras även utanför Europa
 • handha GPS-utrustning och använda ett geografiskt informationssystem uppbyggt i programpaketet ArcGIS
 • självständigt planera, motivera och genomföra provtagning och analys för monitoring av vattenkvalitet i ett avrinningsområde, samt utvärdera erhållna resultat
 • förklara och skilja mellan olika former av antropogen påverkan på akvatiska system samt använda detta i naturvärdes- och skadebedömningar av sjöar och vattendrag
 • kritiskt granska och kommunicera teorier, komplexa problem och forskningsresultat
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till miljöetik.

Innehåll

Tillämpad ekosystemekologi
Kursen behandlar avrinningsområden ur ett integrerat ekosystemperspektiv, och följande moment ingår:

 • Det hydrologiska kretsloppet och vatten som transportör av olika substanser
 • Definition och identifiering av avrinningsområden, från kartmaterial och i fält
 • Flödesanalyser av olika substanser i avrinningsområden
 • Avrinningsområdesbaserade ekosystems struktur och funktion, interaktioner mellan terrestra och akvatiska delsystem
 • Global kolomsättning och klimatförändringar
 • Påverkade vs naturliga system. Effekter av olika markanvändning på hydrologiska, kemiska och biologiska processer i mark och vatten
 • Skador på akvatiska ekosystem i form av fysiska ingrepp (dikning, sjösänkning, kanalisering), föroreningar (eutrofiering, försurning, farliga ämnen), introduktion av främmande arter, och exploatering av artpopulationer
 • Fallstudier för bedömning av Natura 2000-objekt
 • Muntliga och skriftliga redovisningar samt grupparbete ingår i kursen
GIS-träning
Arbetsövningar med användning av datorprogrammet ArcGIS, till stor del integrerat i övriga kursmoment. Ett individuellt GIS-projekt ingår också.

Litteraturseminarium
Vattenhantering och vattenvård i svenskt, europeiskt och internationellt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten. Deltagande i seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Tillämpad ekosystemekologi 8 hp; GIS-träning 5 hp; Litteraturseminarium 2 hp
Examination av den tillämpade ekosystemekologin sker löpande genom skriftliga rapporter, muntliga presentationer och/eller diskussionsseminarier under kursens gång.

Examination av GIS-momentet sker genom inlämningsuppgifter samt genom en enskild arbetsuppgift där studenten producerar och redovisar ett arbete där en GIS-karta ingår.
Litteraturseminariet fordrar aktivt deltagande i diskussionerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016